[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8 / ต.ค. / 2562
การพัฒนาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ และศูนย์การเรียนรู้ตำมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ และศูนย์การเรียนรู้ตำมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8 / ต.ค. / 2562
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยการใช้โครงงานสมองกลเป็นฐาน
ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่มีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ให้ ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม ดังนั้นการจัดการศึกษาในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 จึงบูรณาการ ร่วมกับรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8 / ต.ค. / 2562
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
โครงการขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDU digital 2019”
ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
ข้อมูลสังเคราะห์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสังเคราะห์ O-NET 2561 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
ข้อมูลสังเคราะห์ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสังเคราะห์ O-NET 2561 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 14 / พ.ย. / 2561
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 14 / พ.ย. / 2561
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 24 / เม.ย. / 2561
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
การอบรมครูทางไกล ระดับ ม.ปลาย อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์ินิเทศการศึกษาในสพม.11
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ในสพม. 11
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการนิเทศแบบ 4A อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ในสพม. 11
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ในสพม. 11
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาผลการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาของโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ในสพม. 11
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ กระบวนการนิเทศแบบ PDRA เพื่อการพัฒนาหลักสูตสถานศึกษาสถานศึกษาและการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ในสพม. 11
นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์
เรื่อง การศึกษาผลการเตรียมความพร้อมการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การนิเทศแบบ PIDRE ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สู่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เรื่อง การนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ APDER อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>