[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง : การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


TOP HIT
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 659 ]
- มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ [ 643 ]
- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 [ 634 ]
- ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [ 598 ]
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 572 ]

 km/userfiles/file/%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%8B%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B9%C2%8C%20%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%B6%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5.png

| เข้าชม : 566 |
ผู้เขียน : สุจินต์ ภิญญานิล
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 6 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้