[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 / ก.ย. / 2563
รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สพม.11
รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สพม.11 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 / ก.ย. / 2563
คู่มือหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สพม.11
คู่มือหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยผ่านระบบออนไลน์ สพม.11 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 / ก.ย. / 2563
คู่มือการอบรมออนไลน์ด้วย Google Classroom จัดทำโดย สพม.11
คู่มือการอบรมออนไลน์ด้วย Google Classroom จัดทำโดย สพม.11 อ่านต่อ...
1.5 stars เฉลี่ย : 1.5 จาก 19 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 / ก.ย. / 2563
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8 / ต.ค. / 2562
การพัฒนาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ และศูนย์การเรียนรู้ตำมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ และศูนย์การเรียนรู้ตำมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8 / ต.ค. / 2562
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยการใช้โครงงานสมองกลเป็นฐาน
ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่มีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ให้ ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม ดังนั้นการจัดการศึกษาในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 จึงบูรณาการ ร่วมกับรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8 / ต.ค. / 2562
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
โครงการขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
ประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDU digital 2019”
ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
ข้อมูลสังเคราะห์ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสังเคราะห์ O-NET 2561 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 7 / ต.ค. / 2562
ข้อมูลสังเคราะห์ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสังเคราะห์ O-NET 2561 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 / ก.ค. / 2562
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 14 / พ.ย. / 2561
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา สังกัด สพฐ (ปี 2559)
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 14 / พ.ย. / 2561
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 14 / พ.ย. / 2561
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 / ต.ค. / 2561
วงจร Deming Cycle
วงจรพัฒนาคุณภาพงาน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 24 / เม.ย. / 2561
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
การอบรมครูทางไกล ระดับ ม.ปลาย อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 17 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์ินิเทศการศึกษาในสพม.11
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 / เม.ย. / 2561
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ในสพม. 11
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการนิเทศแบบ 4A อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>